Beauty GURU

Anitha Thipthongdee | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2013

CHAPTER 01 ที่มาและความสำคัญ

 

 

ความงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกสังคมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่างๆ ความงามไม่เพียงแต่จะจำกัดอยู่คู่กับเพศหญิงแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ปัจจุบันเพศชายยังหันมาให้ความสนใจเรื่องความงามกันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายรักสวยรักงาม ประกอบกับธุรกิจและอุตสาหกรรมความงามต่างๆ ได้มีการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลความงาม ทั้งในผู้หญิง และในผู้ชายอย่างแพร่หลาย และมียอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากข้อมูลธุรกิจเด่นในปี 2555 ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีการพิจารณาข้อมูลด้านการนำเข้าและส่งออก ข้อมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจอื่นๆ ประกอบ ซึ่งพบว่า 10 อันดับธุรกิจเด่นปี 2555  ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเด่นอันดับ 1 ได้คะแนนรวม 45.1 จากเกณฑ์การให้คะแนนจาก ยอดขาย , ต้นทุน ,ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน (กำไรสุทธิ) ,ความสามารถในการรับผลจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และความสอดคล้องกับกระนิยม ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนในด้านการเปลี่ยนแปลงของอากาศและธรรมชาติ คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น เทรนความงามและสุขภาพ

จากแนวโน้มเรื่อง การให้ความสำคัญเรื่องการดูแลความงามที่มีมากขึ้นนั้น ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมาย เพื่อแข่งขันการบนท้องตลาดกันอย่างดุเดือด  เมื่อผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ย่อมมีความผิดพลาด มีอันตราย ผู้บริโภคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่

บล็อก คือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่มีความร่วมสมัยและยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บล็อกถูกนามาใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเปิดกว้างและเสรี โดยต้นกำเนิดของบล็อก หรือ เว็บบล็อกนั้น ได้เริ่มต้นจากการใช้งานบล็อกเสมือนสมุดไดอารี่ออนไลน์ ซึ่งมีการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง สัตว์เลี้ยง ธุรกิจ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อนำเสนอเรื่องราวของตัวเองบนพื้นที่ออนไลน์ ต่อมาเมื่อบล็อกได้รับอิทธิพลจากการอ่านเพิ่มมากขึ้น ก็เริ่มมีการเขียนบล็อกเพิ่มขึ้น เนื่องจากบล็อกมีลักษณะที่สามารถแสดงตัวตนได้อย่างชัดเจนบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ ให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรและความเป็นกันเอง สามารถสร้างได้ง่ายกว่าเว็บไซต์ และยังสามารถโต้ตอบไปมาระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ สามารถสร้างทั้งความเห็นชอบและความขัดแย้งได้อย่างเสรีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งบนพื้นที่ของบล็อก เป็นผลทาให้เกิดความหลากหลายของข้อมูลในหลายๆมิติ ด้วยเหตุนี้ในเวลาต่อมาจึงเริ่มมีการใช้บล็อกเพื่อการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร และบริษัท เพื่อดึงข้อมูลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์บนบล็อกไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค(CRM – Customer Relationship Management) บล็อกจึงมีประสิทธิภาพที่จะสามารถปฏิวัติวงการธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำ และ เปลี่ยนวิธีการสื่อสารในกระแสหลักกลับเข้าสู่ความเป็นตัวเองอย่างมีความน่าเชื่อถือบล็อกเป็นการสื่อสารทางตรงที่สามารถขยายโอกาสการเติบโต และการเข้าสู่ตลาดของสินค้าใหม่ที่ง่ายขึ้น รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถของการสื่อสารให้กลายเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัทด้วย

บล็อกมีเนื้อหาที่เขียนขึ้นโดยบล็อกเกอร์ (Blogger) ซึ่งจะมีการจัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ มีการให้เนื้อหาในเชิงลึก และข้อดีที่สำคัญของบล็อกคือมักจะถูกจัดลาดับการสืบค้นข้อมูลโดยGoogle อนุญาตให้บุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาได้ โดยจะมีการโพสต์ข้อความโต้ตอบไปมาทั้งของบล็อกเกอร์และผู้อ่าน จนเกิดเป็นชุมชนของบล็อก (Blogosphere) ขึ้นบนพื้นที่ออนไลน์ โดยบล็อกเกอร์จะมีอิสระในการเขียนเนื้อหาบนบล็อกโดยปัจจุบันนิยมนามาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ อย่างแพร่หลายเพราะสังคมปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร (Information society) สื่อออนไลน์จึงเป็นอีกสื่อหนึ่งที่เข้าถึงได้ง่าย และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค บล็อกสามารถตอบโจทย์การค้นหาข้อมูลในเชิงลึกได้เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ บล็อกจึงเข้ามามีบทบาทต่อการพิจารณาตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล แต่ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วนที่ถูกเขียนโดยบล็อกเกอร์ ก็ไม่อาจเป็นปัจจัยหลักของการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้าได้แต่เพียงอย่างเดียว ข้อมูลบางส่วนจากผู้อ่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนบนบล็อกก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกัน

CHAPTER 02 วัตถุประสงค์

 

1.    เพื่อศึกษาปรากฏการณ์บล็อก ในประเทศไทย

2.    เพื่อศึกษาอำนาจในบล็อก

3.    ได้แนวทางการรู้เท่าทันกลยุทธ์ การตลาดบนบล็อก

CHAPTER 03 ตัวแปรในการศึกษา

- อุตสาหกรรมความงาม - ชุมชนเสมือน - Blog Consumer / Blog Consumption - พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ - กลยุทธ์การขาย - การรู้เท่าทัน Blog Consumption

CHAPTER 04 Review literature

อุตสาหกรรมความงาม [Cosmetic / Skin Care] ชุมชนเสมือน Online Community ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับการจูงใจ แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ ลยุทธ์การตลาดออนไลน์ประเทศไทย

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution