Asst. Prof. Weeraphan Chanhom (Ph.D)

Asst. Prof. Weeraphan Chanhom (Ph.D)

Weeraphan is a lecturer who expert in Information technology, Development and design information for Web application, Interactive media and product design.

Education

 • 2554-2561
  ปริญญาเอก การจัดการสารสนเทศ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การออกแบบและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนสำหรับแห่งเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • 2544-2547
  ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาระบบกรุ๊ปแวร์ด้วยโปรแกรมรหัสเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2534-2537
  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบการลงทะเบียน   ผลงานวิชาการ
 • Work Experience
 • 2547 ปัจจุบัน
  อาจารย์ประจำ หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2543 – 2546
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)ภาคเหนือ
 • 2537 – 2542
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ภาคเหนือ
 • Research
 • 2559
  -โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
  -การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ เขตภาคเหนือตอนบน
 • 2558
  -การพัฒนาออนโทโลยีสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมกับ บริบทการศึกษาวัฒนธรรมล้านนา
  -ออนโทโลยี : ความสัมพันธ์เชิงความหมายในผลงานศิลปะ
  -พิพิธภัณฑ์ดิจิตอล : แพลทฟอร์มกระจายความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านวัตถุทางวัฒนธรรมสามมิติ
 • 2556
  พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง
 • 2553
  • การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(จังหวัดเชียงใหม่)
 • 2552
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
 • 2551
  การเพิ่มมูลค่าสำหรับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่
 • 2550
  -การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารจังหวัดลำพูน
  -การศึกษาจัดทำแผนยุทศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดลำพูน
 • Publications
 • 2560
  -Linked Open Data Development for Sharing the 3D Cultural Artifacts” in Conference on Cultural Technology (The2ndICCT) December 2017 Tokyo, Japan.
  >>Document<<
 • -Development for Archiving and Viewing Cultural Artefacts in 3D Using WebGL” in International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017) January 2017Chiang Mai, Thailand.
  >>Document<<
 • 2557
  -A Distributed Platform for Archiving and Viewing Cultural Artifacts in 3D Paper presented at International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) 2014
  >>Document<<
  -A Centralized Web3D for Archiving and Viewing Cultural Artifacts Based on WebGL at Technology International Conference on Advanced in Computer and Electronics Technology (ACET) 2014
  >>Document<<
 • 2555
  A Distributed Platform for Archiving and Viewing Cultural Artifacts in 3D Using WebGL  Paper presented at International Journal of Innovation Management and Technology (IJIMT) 2012
  >>Document<<

Specialization

 • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 • การออกแบบสารสนเทศ
 • การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์

  E-mail : Weeraphan@mediaartsdesign.org